കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈസിയായി പ്രതിരോധിക്കാം| Knife on neck self defense

The%20ONLY%20Honest%20Make%20Money%20Offer%20You'll%20Find


The%20ONLY%20Honest%20Make%20Money%20Offer%20You'll%20Find

knifeonneck #selfdefense #malayalam ഈ വിഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന ടെക്‌നിക്കുകൾ തികച്ചും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം …

2 thoughts on “കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈസിയായി പ്രതിരോധിക്കാം| Knife on neck self defense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.